WP Bakery visual composer error

Loading ...

Algemene Voorwaarden

TEAM2
Maatschappelijke zetel:
Steenweg 662
9470 Denderleeuw

BE 0534.779.014

 1. Al onze goederen, leveringen en diensten zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk vermeld worden en uitdrukkelijk aangenomen worden door de verkoper. Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding houdt elke bestelling de aanneming in van deze algemene verkoopsvoorwaarden door de klant.
 2. Onze facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd andersluidend beding, contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel te Ninove tegen de algemene verkoopsvoorwaarden op deze factuur aangegeven.
 3. Alle facturen zijn contant, d.w.z. uiterlijk 7 kalenderdagen en zonder korting te betalen, tenzij het anders werd bedongen.
 4. Bij niet betalen van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele rente verschuldigd van 1,5% per maand op het openstaand factuurbedrag.
  Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventioneel forfaitair schadebeding verschuldigd: 15% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van € 125.
 5. De bestekken, offertes en prijsaanbiedingen zijn slechts geldig voor de duur erin vermeld.
  Indien geen termijn werd bepaald geldt een maximum duur van 7 kalenderdagen na dagtekening ervan.
 6. De goederen worden vervoerd of verzonden op risico van de koper en, tenzij anders bepaald, op zijn kosten.
 7. Te verantwoorden vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding in hoofde van de koper, noch op ontbinding van de overeenkomst.
 8. De vrijwaringsplicht van de verkoper m.b.t. gebreken in de geleverde goederen is beperkt tot deze die geldt in hoofde van zijn leveranciers.
 9. Op al onze diensten en producten wordt geen garantie verleend.
 10. Huismerk-producten zijn ter vervanging van de originele producten. Merknamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke houders en worden alleen ter verduidelijking gebruikt.
 11. Indien de goederen niet afgehaald worden door, of niet geleverd kunnen worden aan de koper op de hem meegedeelde datum en op de door hem aangeduide plaats, behoudt de verkoper zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst als zijnde geannuleerd door de koper, lastens hem als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 12. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding opeisbaar wordt, in geval hij door overmacht, staking, lock-out e.d. in de volkomen onmogelijkheid verkeert deze (verder) uit te voeren.
 13. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder de minste ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging in de juridische situatie van de koper.
 14. Gezien de verkoper enkel de te installeren, plaatsen of te verwerken goederen toelevert, kan hem geen enkele fout bij latere plaatsing of verwerking door de koper tegengesteld worden.
 15. Klachten betreffende de geleverde goederen moeten binnen de 7 kalenderdagen na levering en in elk geval voor het installeren, plaatsen, verwerken of de voortverkoop ervan, per aangetekend schrijven door de koper ter exploitatiezetel van de verkoper geformuleerd worden.
 16. Protest tegen een factuur dient aangetekend ter exploitatiezetel te gebeuren binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. Het protest moet gedateerd zijn, het factuurnummer en de reden van niet-aanvaarding vermelden.
 17. Bij niet betaling of onvolledige betaling van de factuur 30 dagen na vervaldatum, kan elke dienstverlening opgeschort worden tot op het moment dat alle vervallen niet-geprotesteerde facturen betaald zijn. Deze opschorting hoeft niet vooraf aangekondigd te worden.
 18. Voor om het even welk geschil aanvaarden partijen de bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel.
×

Hallo!

Klik op onderstaande naam om contact op te nemen via WhatsApp 

× Hoe kan ik je helpen?